การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริต

หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0403/ว 00703 ลว. 25 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่งใสในหน่วยงาน

ไฟล์แนบ :: 44_File_54256-แปลง_21012564084446_.pdf ดาวน์โหลด