การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

แบ่งการบริหารงานเป็นการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

1.     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.     ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.     ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานแรงงาน

4.    ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ