การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/

วิสัยทัศน์

·     กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

·     จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

·     พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

·     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่านิยม

·     เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน We are your training center

ภารกิจ

      ·     การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

      ·     ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

      ·     ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

      ·