การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

   

นายวิระ อุ่นอก

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ