การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งปม. 2566

2 พ.ย. 2565 110

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ต.ค. 2565 172

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ งปม.2566

7 ก.ย. 2565 114

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 ก.ย. 2565 122

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

4 พ.ย. 2564 264

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

5 ต.ค. 2564 272

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

14 ธ.ค. 2563 537

จ้างเหมาบริการ

14 ธ.ค. 2563 516

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

15 มิ.ย. 2563 725

ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

22 เม.ย. 2563 648

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการอบรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ