การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมพิธีมอบกล้าไม้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

14 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดเลย

14 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัด 1.4 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล "ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด"

14 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้ง

13 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)? โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

13 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

12 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

11 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

10 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ครูช่างอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสู่ศตวรรษที่ 21

10 มิ.ย. 2567