การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเข้าตรวจตราและให้คำแนะนำตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557

28 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงนเลย เข้าร่วมโครงการ 7 ภาคีเครือข่าย ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

27 ก.พ. 2567

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ เข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบและควบคุมกำกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

27 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือเลยเปิดฝึกอบรมโครงการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ

27 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

24 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

24 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย

23 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

22 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครังที่ 1/2567

22 ก.พ. 2567