การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 70
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบฯ 2565 70
3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 65
4 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 78
5 มาตรการปี 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 51
6 คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับรองความรู้ความสามารถของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 108
7 ผลการเบิกจ่าย งปม.2565 ไตรมาส4 94
8 ผลการดำเนินงาน งปม.2565 รอบ6เดือนหลัง 68
9 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Skill Standard) 61
10 แผ่นพับการรับรองความรู้ความสามารถ 52
11 กระบวนการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 690
12 แบบฟอร์มเงินอุดหนุนใช้ 2565 2,357