การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 KM.การสร้างความตระหนักรู้ ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์.pdf 106
2 การฝึกอบรมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่-การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ.rar 105
3 การฝึกอบรมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.rar 101
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี.png 98
5 หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ.pdf 156
6 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน_แก้ไข2564.pdf 232
7 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ.pdf 306
8 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ.pdf 385
9 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ.pdf 361
10 การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถและแนวททางปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่๒) ๒๕๕๗.pdf 320
11 กระบวนการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.jpg 352
12 การยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 280