การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
2 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
4 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
5 การทำพรมเช็ดเท้า 18 ปกติ 19 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
7 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30 ออนไลน์ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
8 ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ปกติ 26 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
9 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
10 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
11 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
12 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
13 การซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 30 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
14 การติดตั้งและใช้งานระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 18 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
15 การดูแลผู้สูงอายุ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
16 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
17 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
18 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
19 เทคนิคการซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม