การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ep.1-64 สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2564

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประมวลภาพการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ