การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

          อัตรากำลัง                        รวมทั้งสิ้น        20     อัตรา  (รวมผอ.)

          ข้าราชการ                             จำนวน         9       อัตรา

          ลูกจ้างประจำ                         จำนวน         4       อัตรา

          พนักงานราชการ                     จำนวน         6      อัตรา

          ลูกจ้างกองทุนฯ                      จำนวน         1      อัตรา