การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนังานทำความสะอาดอาคารสถานที่ , พนักงานดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2562

13 ก.ย. 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนังานทำความสะอาดอาคารสถานที่ , พนักงานดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กรอนิกส์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ไฟล์แนบ :