การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

29 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

29 พ.ย. 2566

นายพิสนธิ์ ขำขุด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม ตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

29 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

24 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

22 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการตรวจตราให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

21 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566

21 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรภายนอก

14 พ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ 11 ฉบับที่ 53

8 พ.ย. 2566