การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ (แบบ สท.8) 321
2 ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,312
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 558
4 เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2 956
5 ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ 211
6 มาตรการกำกับเรื่องการเงิน ตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 503
7 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 418
8 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 517
9 ใบสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่น 2559 712
10 คู่มือการใช้งานระบบ e-Service (สำหรับสถานประกอบกิจการ)
11 เอกสารประกอบการยื่นขอรับรองหลักสูตร รูปแบบ e-service 10 พ.ค.59 6,567
12 เอกสารประกอบการสัมมนา 29 มี.ค.59 5,455