การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ (แบบ สท.8) 394
2 ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,671
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 610
4 เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2 1,064
5 ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ 237
6 มาตรการกำกับเรื่องการเงิน ตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 521
7 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 452
8 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 540
9 ใบสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่น 2559 733
10 คู่มือการใช้งานระบบ e-Service (สำหรับสถานประกอบกิจการ)
11 เอกสารประกอบการยื่นขอรับรองหลักสูตร รูปแบบ e-service 10 พ.ค.59 6,670
12 เอกสารประกอบการสัมมนา 29 มี.ค.59 5,544