การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร(แรงงานผู้สูงอายุ) 18 ปกติ 7 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
4 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
5 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
7 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
8 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 9 มกราคม 2566 11 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
10 การประกอบอาหารไทย(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 9 มกราคม 2566 13 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
11 ช่างแต่งผมสตรี(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 23 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 23 มกราคม 2566 27 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
13 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 23 มกราคม 2566 25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
14 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
15 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
16 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 15 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
17 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
19 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
20 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 8 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
21 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 20 มีนาคม 2566 22 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
23 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 18 ปกติ 3 เมษายน 2566 5 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
24 การปูกระเบื้องเคลือบ(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร