การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 รุ่นที่ 42 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (9 - 11 ส.ค. 66) 39
38 รุ่นที่ 41 สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (7 - 9 ส.ค. 66) 40
39 การฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยส่วนภูมิภาคดำเนินการ 130
40 รุ่นที่ 35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (17 - 21 ก.ค. 66) 116
41 รุ่นที่ 34 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 (ปรับปรุง) วิทยาลัยดุสิตธานี 65
42 รุ่นที่ 33 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 วิทยาลัยการแรงงาน 39
43 รุ่นที่ 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 3 สาขา 136
44 รุ่นที่ 31 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก) 33
45 รุ่นที่ 30 สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 41
46 รุ่นที่ 28 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 14 - 16 มิ.ย. 66 จำนวน 5 สาขา 157
47 รุ่นที่ 26 สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 35
48 รุ่นที่ 27 สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ 1 (มทร.ล้านนา เชียงราย) 38