การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 รุ่นที่ 51 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (20-22 ก.ย. 66 ออนไลน์) 98
26 รุ่นที่ 50 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1-2 (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม) 154
27 รุ่นที่ 47 สาขาช่างเทคนิคระบบไฮดรอลิก ระดับ 1 (15 - 17 ก.ย. 66 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ) 45
28 รุ่นที่ 46 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (13 - 15 ก.ย. 66 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์)) 49
29 รุ่นที่ 29 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น 14 - 16 มิ.ย. 66 80
30 รุ่นที่ 37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี (25-27 ก.ค. 66) 468
31 รุ่นที่ 43 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (9-11 ส.ค.66) 94
32 รุ่นที่ 39 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 วิทยาลัยการแรงงาน (2 - 4 ส.ค. 66 ) 35
33 รุ่นที่ 44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (7 - 14 ก.ค. 66) 76
34 รุ่นที่ 38 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (2 - 4 ส.ค. 66) 70
35 รุ่นที่ 36 สาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (21 - 23 ก.ค. 66) 32
36 รุ่นที่ 40 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี (7 - 9 ส.ค. 66) 79