การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 รุ่นที่ 25 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 (Zoom) วันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 37
50 หนังสือประทับตราแจ้งกรมการกงสุล การออกหนังสือรับรองผ่านการทดสอบดิจิทัล 49
51 หนังสือประทับตราแจ้งกรมการกงสุล การออกหนังสือรับรองผ่านการทดสอบ มฐ.6 มฐ.7 54
52 แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 71
53 แนวทางในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่คนที่ไม่มีสัญชาติไทย 111
54 รุ่นที่ 24 วิทยาลัยพาณิชยการราชดำเนิน 9-11 พ.ค. 66 (สพร.13 กทม ดำเนินการ) 243
55 รุ่นที่ 23 สาขาผู้ประกบอาหารไทย ระดับ 1 9-11 พ.ค. 66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 156
56 รุ่นที่ 22 สาขาเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 26-28 เม.ย. 66 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (สนพ.สระแก้วดำเนินการ) 90
57 รุ่นที่ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 26-28 เม.ย. 66 63
58 รุ่นที่ 20 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 26-28 เม.ย. 66 สนพ.สกลนคร (ดำเนินการ) 54
59 รุ่นที่ 19 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 522
60 รุ่นที่ 18 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (รีรหัส) วันที่ 7 เมษายน 2566 112