การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในป... 2,565 KB .pptx 567
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบอกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่า... 873 KB .pptx 440
5.การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน.pptx 4,606 KB .pptx 571
6.การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน .pptx 233 KB .pptx 702
1.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน... 620 KB .pptx 7000
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน แล... 3,166 KB .pptx 644