การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
PMQA 4.0 ผลคะแนนภาพรวม.pptx 105 KB .pptx 505
การประเมินตนเองของกรม ส่ง ก.พ.ร. 2562.rar 2,595 KB .rar 183
แผนขับเคลื่อน PMQA 4.0(ปี 2562 - 2564) ปรับปรุง ปี 2563.rar 300 KB .rar 176
พบ.-.pdf 409 KB .pdf 390
ระเบียบวาระการประชุม.pdf 187 KB .pdf 325
เอกสาร 1 แบบฟอร์มตัวชี้วัด PMQA 4.0 รายปี.doc 80 KB .doc 203
เอกสาร 2-2 ผลคะแนนการประเมินฯ รอบที่ 1 2563.jpg 109 KB .jpg 203
เอกสาร 3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมื... 267 KB .pdf 250
เอกสาร 2-1 ผลการพิจารณา 4.0 รอบที่ 2_กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 142 KB .pdf 192
เอกสาร 4 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่รง 0411-ว639 ลว 1พย62.pdf 5,149 KB .pdf 215
การประเมินตนเองของกรม ส่ง ก.พ.ร. 2563.rar 2,632 KB .rar 183