การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์ม มฐ.8 คำขอใบแทน.docx 69 KB .docx 321
เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียน.pdf 3,913 KB .pdf 349
คำสั่งที่ 738-2563 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการท.pdf 696 KB .pdf 367
ตัวอย่าง มฐ. 8 คำขอใบแทน.pdf 175 KB .pdf 325
รายชื่อมาตรฐานฝีมือแรงงานภาษาอังกฤษ 29.6.63.xlsx 24 KB .xlsx 398
แบบฟอร์ม มฐ.6.docx 113 KB .docx 325
แบบฟอร์ม มฐ.6 (กรณีมีวันหมดอายุ).docx 95 KB .docx 270
แบบฟอร์ม มฐ.6 (กรณีชื่อสาขายาว).docx 113 KB .docx 230
คู่มือออกหนังสือรับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 4,316 KB .pdf 590
แบบฟอร์มพิมพ์ มฐ.9 ใบแทนหนังสือรับรอง.docx 98 KB .docx 317