การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 รง 0494 ว 00385 แนวปฏิบัติด้านการรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 99
38 01. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ที่ รง 0494 ว 119 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 61
39 05.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบสมุดประจำตัว หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกสมุดประจำตัว (ฉบับที่ 1).PDF 43
40 06.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบสมุดประจำตัว หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกสมุดประจำตัว (ฉบับที่ 2).PDF 45
41 07.กฎกระทรวง การยื่นคำขอ การออกหนังสือรับรอง ศูนย์ประเมินฯ.pdf 49
42 คู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก.pdf 51
43 อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 237
44 ปคก.ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน.PDF 186
45 ปคก.กำหนดจำนวนการจ้างฯ.pdf 160
46 ปคก.แบบเครื่องหมาย.PDF 144
47 ปคก.-ประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอให้นายทะเบี.PDF 158
48 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมแม็ก.PDF 170