การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศยกย่องหน่วยงาน.pdf 6
2 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล.pdf 11
3 คู่มือการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง.pdf 10
4 ระบบจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 180
5 มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 158
6 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 140
7 04.หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0494 ว01026 เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน และรูปแบบการออกเลขทะเบียนหนังสือใหม่.pdf 309
8 15.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562.PDF 413
9 14.กฎกระทรวง กำหนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ พ.ศ. 2559.pdf 288
10 13.กฎกระทรวง กำหนค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2559.pdf 248
11 08.หนังสือสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ที่ รง 0494 ว 304 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ 26ทับ4 (2).pdf 230
12 12.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ.pdf 214