การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 11.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมาย.PDF 173
14 10.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดจำนวนการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบกิจการ.pdf 220
15 09.หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0494 ว00897 รูปแบบป้ายศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ.pdf 244
16 03.หนังสือสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ รง 0494 ว 202 รูปแบบการลงนามในหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 310
17 02. หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0494 ว 08912 ปรับรูปแบบใบให้คะแนนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ส่วนที่ 2.pdf 503
18 รง 0494 ว 00385 แนวปฏิบัติด้านการรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 361
19 01. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ที่ รง 0494 ว 119 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 202
20 05.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบสมุดประจำตัว หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกสมุดประจำตัว (ฉบับที่ 1).PDF 127
21 06.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบสมุดประจำตัว หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกสมุดประจำตัว (ฉบับที่ 2).PDF 200
22 07.กฎกระทรวง การยื่นคำขอ การออกหนังสือรับรอง ศูนย์ประเมินฯ.pdf 184
23 คู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก.pdf 176
24 อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 614