การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง.pdf 4
2 ระบบจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 174
3 มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 151
4 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 133
5 04.หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0494 ว01026 เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน และรูปแบบการออกเลขทะเบียนหนังสือใหม่.pdf 299
6 15.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562.PDF 404
7 14.กฎกระทรวง กำหนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ พ.ศ. 2559.pdf 273
8 13.กฎกระทรวง กำหนค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2559.pdf 229
9 08.หนังสือสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ที่ รง 0494 ว 304 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ 26ทับ4 (2).pdf 218
10 12.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ.pdf 206
11 11.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมาย.PDF 163
12 10.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดจำนวนการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบกิจการ.pdf 211