การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สาธารณะ รุ่นที่ 2

30 พ.ย. 2565

หารือกับกลุ่มกฎหมาย และสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถในเรื่องสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

30 พ.ย. 2565

อบรมหลักสูตร : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1/2566

25 พ.ย. 2565 17

โครงการสัมมนาสร้างการรับรู้รุ่นที่ 1

10 พ.ย. 2565 23

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ความในใจพนักงาน JSL

บริการประชาชนและสถานประกอบการ