การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 WI-L-10 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้า พ.ศ.2545.pdf 76
26 04.หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0494 ว01026 เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน และรูปแบบการออกเลขทะเบียนหนังสือใหม่.pdf 95
27 15.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562.PDF 57
28 14.กฎกระทรวง กำหนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ พ.ศ. 2559.pdf 78
29 13.กฎกระทรวง กำหนค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2559.pdf 63
30 08.หนังสือสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ที่ รง 0494 ว 304 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ 26ทับ4 (2).pdf 59
31 12.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ.pdf 60
32 11.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมาย.PDF 56
33 10.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดจำนวนการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบกิจการ.pdf 62
34 09.หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0494 ว00897 รูปแบบป้ายศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ.pdf 52
35 03.หนังสือสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ รง 0494 ว 202 รูปแบบการลงนามในหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 99
36 02. หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0494 ว 08912 ปรับรูปแบบใบให้คะแนนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ส่วนที่ 2.pdf 77