การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
49 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมทิก.PDF 186
50 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.PDF 197
51 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพา.PDF 213
52 ประกาศกระทรวงแรงงาน-กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะฯ.PDF 254
53 ปคก.หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประเมินฯ26-4(2).pdf 159
54 ปคก.แบบสมุดประจำตัว หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ.PDF 192
55 ระเบียบกระทรวงแรงงาน-หลักเณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรอาชีพ.PDF 123
56 ระเบียบคกก. -หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่มเติม.pdf 116
57 ประกาศกระทรวงแรงงาน - สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรง.PDF 156
58 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.PDF 352
59 คู่มือการใช้รวมเล่มกฎหมาย (เล่มสีเทา).jpg 198
60 คุณสมบัติผู้ประเมิน -.pdf 199