การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
49 คู่มือที่ 13 ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความ.pdf 245
50 คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิ.pdf 228
51 คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).pdf 192
52 คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (ปรับปรุง).pdf 191
53 คู่มือที่ 17 ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความ.pdf 251
54 คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน (ปรับปรุง).pdf 190
55 คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน (ปรับป.pdf 183
56 พระราชบัญญติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗.pdf 383