การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การสัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบการรับรองความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 2

20 ธ.ค. 2565

โครงการเตรียมความพร้อมในกระบวนการการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 1/2566 แบบ On – site ในวันที่ 15 ธ.ค.65

15 ธ.ค. 2565 7

ประชุมหารือการปรับลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ

14 ธ.ค. 2565 10

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สาธารณะ รุ่นที่ 2

30 พ.ย. 2565 27

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ความในใจพนักงาน JSL

บริการประชาชนและสถานประกอบการ