การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ภารกิจ

1. วิสัยทัศน์

 

“กําลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล  (Workforce with world class competency)”

 

2. พันธกิจ

 

2.1 จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.2 พํฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

3. เป้าประสงค์

 

3.1 ยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล

3.2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของกำลังแรงงาน

3.3 องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

 

4. ค่านิยมร่วม

 

4.1 มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)

4.2 ใฝ่เรียนรู้ (Life Long Learning)

4.3 มีจิตบริการ (Service Mind)

4.4 สานสร้างเครือข่าย (Networking)

 

 

5. วัฒนธรรมองค์กร

 

5.1 บุคลากรมีความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง