การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ภารกิจ

1. วิสัยทัศน์

 

“มุ่งมั่น กำหนด พัฒนา การรับรองความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรม”

 

2. พันธกิจ

 

2.1 บริหารและดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และปรับปรุงระบบการให้การรับรองความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

2.2 ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถด้วยความถูกต้อง โปร่งใส่ เป็นกลาง และเป็นธรรม

2.3 รักษาความลับของข้อมูลและเอกสารอย่างเคร่งครัด

2.4 จัดสรรและสรรหาทรัพยากรที่จำเป็น รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เพียงพอ

 

 

3. เป้าประสงค์

 

3.1 มีองค์กรที่มีการบริหารและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ( ISO/IEC 17024 ) จำนวน 4 แห่ง ภายในปีงบประมาณ 2566

3.2 ความพึงพอใจในการรับบริการการประเมินความรู้ความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถาม

3.3 จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง โปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรมในการประเมินไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ยื่นคำขอและผู้เข้ารับการประเมินในแต่ละปี

3.4 เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินได้รับการชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ