การแสดงผล

+
-

ประวัติและความเป็นมาของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

ประวัติและความเป็นมาของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ พัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งให้ความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทำงาน โดยกำหนดให้มีระบบการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ และให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ จึงได้ถูกตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในซึ่งขึ้นตรงกับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๕๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๐๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีคำสั่ง ตั้งสำนักงานรับรองความรู้วามสามารถ เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเที่ยบเท่ากอง