การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ 
ชั้น  4 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

เบอร์โทรศํพท์ 022451703 / 022484788

เบอร์โทรสาร 022451703

 

ช่องทางติดต่อผ่านระบบ Socail Network
Facebook  :  https://www.facebook.com/oloc.dsd1/

E-Mail Address  :  OLOC@DSD.GO.TH

 

 

ผู้ดูแลระบบ

 

นายปฏิภาณ  สวนสวัสดิ์
E-Mail : oloc@dsd.go.th

 

 

ติดต่อเรา