การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการภาครัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2567

13 มิ.ย. 2567

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 3/2567

12 มิ.ย. 2567

เผยแพร่สาระความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับบุคลากร

10 มิ.ย. 2567

การลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการพิจารณารางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ข้าราชการสะดวก (GECC) รอบการตรวจประเมินในพื้นที่ (Site Visit) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

7 มิ.ย. 2567

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการพัฒนาศักยภาพ สู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

31 พ.ค. 2567

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

31 พ.ค. 2567

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 4 สร้างความเข้าใจประเพณีไทย กิจกรรมเผยแพร่ประเพณีไทย

2 พ.ค. 2567

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 1 ความเข้าใจในหลักธรรมสำหรับการทำงาน

30 เม.ย. 2567

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่าน zoom

26 เม.ย. 2567