การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือปรับปรุงคู่มือการดำเนินการบริหารเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ก.ย. 2565

การประชุมคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

20 ก.ย. 2565

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2565

20 ก.ย. 2565

การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงานและสารสนเทศ

14 ก.ย. 2565

การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ก.ย. 2565

แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี2564-2565 แผนและผลการใช้งบประมาณปี 2564-2565 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบและสอบถาม ทักท้วงได้

7 ก.ย. 2565

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

3 ก.ย. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0

31 ส.ค. 2565

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2565

17 ส.ค. 2565