การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2/2567

14 ก.พ. 2567

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 20 จังหวัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ก.พ. 2567

การประชุมให้ความเห็นและให้ความรู้เพื่อปรับปรุงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2567

9 ก.พ. 2567

การประชุมติดตามความพร้อมการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2567

9 ก.พ. 2567

การประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกระดับกรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2567 และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

18 ม.ค. 2567

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน (GECC)) ครั้งที่ 1/2567

10 ม.ค. 2567

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1/2567

22 ธ.ค. 2566

การประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Round Table) เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

22 ธ.ค. 2566

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Round Table) เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

18 ธ.ค. 2566