การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามตัวชี้วัดโครงสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

28 ก.ย. 2566

การประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางด้านการเชื่อมมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2566

22 ก.ย. 2566

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับบทบาทและพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2

21 ก.ย. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

20 ก.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

18 ก.ย. 2566

ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

15 ก.ย. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

12 ก.ย. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

8 ก.ย. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานศึกษาดูงานที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 ก.ย. 2566