การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อน DSD Data Driven Sandbox ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 132
2 ผลงานลำดับที่ 2 เรื่อง การปรับบทบาทภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษา : การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) จังหวัดชลบุรี โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด (ผลงานเชี่ยวชาญ) 62
3 ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 - 2570 โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด (ผลงานเชี่ยวชาญ) 52
4 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0411/ว335 และ ที่ รง 0411/ว336 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 97
5 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 14 มิย 66 442
6 การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 147
7 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 517
8 ประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 467
9 คู่มือการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 20 จังหวัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 465
10 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3,795
11 แผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (พ.ศ. 2565 – 2567) ประจำปีงบประมาณ 2565 338
12 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2565 764