การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (พ.ศ. 2565 – 2567) ประจำปีงบประมาณ 2565 6
2 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2565 52
3 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2565 77
4 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 26
5 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom Meeting) วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 176
6 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 4 มาตรการ 85
7 เอกสารการชี้แจ้งการประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบ 2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2565 646
8 ผลงานตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม ปี 2564 (1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย.2564) 108
9 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 162
10 ตัวอย่างการจัดทำผลงานระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 291
11 ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอปรังปรุงโครงสร้างกรม (สพร. 25 แห่ง และ สนพ 20 แห่ง) ณวันที่ 4 มีนาคม 2565 1,310
12 การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในการขอปรังปรุงโครงสร้างกรม (สพร. 20 แห่ง) 1,760