การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานการศึกษาแนวทางการปรับบทบาทภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13
2 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง) 1,500
3 เอกสารการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในครั้งที่ 2/2566 560
4 เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อน DSD Data Driven Sandbox ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 209
5 ผลงานลำดับที่ 2 เรื่อง การปรับบทบาทภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษา : การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) จังหวัดชลบุรี โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด (ผลงานเชี่ยวชาญ) 106
6 ผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 - 2570 โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด (ผลงานเชี่ยวชาญ) 131
7 หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ รง 0411/ว335 และ ที่ รง 0411/ว336 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 172
8 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 14 มิย 66 533
9 การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 184
10 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 687
11 ประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 613
12 คู่มือการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 20 จังหวัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับปรับปรุงปี 2567) 587