การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 359
2 คู่มือการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 20 จังหวัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 110
3 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,870
4 แผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (พ.ศ. 2565 – 2567) ประจำปีงบประมาณ 2565 226
5 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2565 513
6 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน กำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1/2565 268
7 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 213
8 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom Meeting) วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 771
9 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 4 มาตรการ 252
10 เอกสารการชี้แจ้งการประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบ 2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2565 1,026
11 ผลงานตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม ปี 2564 (1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย.2564) 172
12 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 270