การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุม.pdf 224 KB .pdf 175
เอกสาร 1 รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1-63.pdf 336 KB .pdf 433
เอกสาร 2 บันทึกรายงานอธิบดี รายงานการประเมินตัวชี้วัด ปี 2563 รอบ 6 เดือ... 509 KB .pdf 301
เอกสาร 3 ตัวชี้วัดหน่วยงานภายในที่แก้ไข 2563 รอบ 12 เดือน.ppt 836 KB .ppt 467
เอกสาร 4 Template ตัวชี้วัดกรม 2563.pdf 4,761 KB .pdf 569
เอกสาร 5 ประเด็นประเมินผู้บริหารมอบหมายเจ้าภาพ 10 ด้าน.doc 60 KB .doc 237
เอกสาร 6 บันทึกข้อความ การปรับแนวทางการงประเมินผู้บริการองค์การ 2563.pdf 6,460 KB .pdf 333
เอกสาร 7 เกณฑ์การประเมินผู้บริหาร ปี 2563.pdf 1,780 KB .pdf 170