การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายนันทชัย ปัญญาสุรสิทธิ์) ตรวจราชการ รอบที่ 3

บริการประชาชนและสถานประกอบการ