การแสดงผล

+
-

ขอเชิญสมัครเป็นวิทยากรภายนอก

ด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดมาตรฐานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งสิ้น 7 มาตรฐาน โดยในมาตรฐานที่ 3
มีข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอนในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ยกระดับฝีมือแรงงาน และฝึกอาชีพเสริม ทั้งนี้ วิทยากรภายนอกที่จะเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี จะต้องกรอกใบสมัครใหม่ทุกปีในหลักสูตรที่จะดำเนินการสอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรอกใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก ตามแบบ QA3121 ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกเพื่อดาวโหลด ใบสมัคร