การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 สาขาที่ทดสอบได้ในระบบE-Testing.pdf 711
14 แบบตรวจติดตามประกันคุณภาพการทดสอบ.pdf 880
15 แบบฟอร์มตามข้อกำหนด.pdf 766
16 มาตรฐานฝีมือแรงงาน-บีบอัด.pdf 852
17 เงินช่วยเหลือฯ-บีบอัด.pdf 548
18 report83.pdf 7911
19 ฝีมือดี-มีมาตรฯ.pdf 341
20 การส่งเสริมมาตรฐานสปก.pdf 731
21 การบรรยายอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน.pdf 479
22 การบรรยายอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน.pdf 332
23 คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.docx 1327
24 คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบ (สปก.).pdf 784