การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 มาตรการการยืมเงินและการเบิกเงินงบประมาณ.pdf 55
2 หนังสือเวียนการเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่การสร้างเสริมคุณธรรมฯ ปี 2564 สมฐ.pdf 62
3 ผลปฏิบัติราชการปี 64.pdf 106
4 ผลการใช้จ่ายเงิน2564 -ลงเว็บ สมฐ.pdf 44
5 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_ปี2564.pdf 156
6 1.การยื่นคำขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝ.jpg 224
7 4.แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผ่นใหญ่-ด้านหลัง.jpg 194
8 3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผ่นใหญ่-ด้านหน้า.jpg 199
9 2.การยื่นคำขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝ.jpg 215
10 คู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ปรับปรุงปี 63).pdf 268
11 คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ปรับปรุงปี 63).pdf 271
12 สาขาที่ทดสอบได้ในระบบE-Testing.pdf 815