การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

26 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ

22 พ.ค. 2566 10

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ

19 พ.ค. 2566 135

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ ชำรุด เสื่อมสภาพ

19 พ.ค. 2566 95

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ