การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร “การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ”

20 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน? 35? เพชรบุรี? เข้าร่วม? โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด?ฯ? เพื่อร่วมบรรยาย? ภาระกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) รุ่นที่ 8/2566 หลักสูตร “การประกอบขนมอบ”

20 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) รุ่นที่ 9/2566 หลักสูตร “การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้”

20 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

19 มี.ค. 2566

ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 6/2566

17 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์งาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

15 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่" (30 ชั่วโมง)

13 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดกิจกรรม "การศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรม" ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

13 มี.ค. 2566