การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

22 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำ (ร่าง) กรอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

21 มี.ค. 2566 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม"

21 มี.ค. 2566 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ให้คำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

21 มี.ค. 2566 2

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ