การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการฝึกอบรมและการบูรณาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานในระดับภูมิภาค

  2. ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการผลิต

  3. ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่านิยม

  1. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

  2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

  3. โปร่งใส ตรวจสอบได้

  4. ไม่เลือกปฏิบัติ

  5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน