การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองรายเดือนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 2,425
2 คู่มือการใช้งาน ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง P–TYM 021 196
3 ใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 220
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 331
5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 467
6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 400
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 376
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 412
9 กำหนดการฝึกอบรม 157
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 1,351
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 3,703
12 เอกการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 1,047