การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองรายเดือนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 126
2 คู่มือการใช้งาน ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง P–TYM 021 67
3 ใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 102
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 143
5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 238
6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 185
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 171
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 198
9 กำหนดการฝึกอบรม 88
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 672
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 673
12 เอกการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 529