การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองรายเดือนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 498
2 คู่มือการใช้งาน ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง P–TYM 021 91
3 ใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 128
4 ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 165
5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 263
6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 200
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 190
8 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 219
9 กำหนดการฝึกอบรม 102
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคาร 769
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 1,923
12 เอกการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 632