การแสดงผล

+
-

ประวัติสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

 

 

               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เดิมชื่อ “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี” โดยเปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เป็น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 บนบนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ.431 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินภารกิจต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา...

 

 

               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรีเปิดดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับแรงงานในจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ดังนี้

1. พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นและเตรียมความพร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการ

2. ฝึกอบรม ให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานในสถานประกอบการหรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กรต่างๆ

3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพนั้นๆ และมีวุฒิบัตรรับรองผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทำให้หางานทำได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน รวมทั้งจะช่วยให้นายจ้างคัดเลือกพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานและค่าจ้าง

4. ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในวัยแรงงาน ให้มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว