การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

6 มิ.ย. 2566

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลช่วยเหลืองานราชการ

2 มิ.ย. 2566

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

2 มิ.ย. 2566

การสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group)ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 มิ.ย. 2566

ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงาน

31 พ.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

31 พ.ค. 2566

ประชุมคณะทำงานทบทวนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2566

30 พ.ค. 2566

ประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2566

30 พ.ค. 2566

สัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบการรับรองความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 4/2566

27 เม.ย. 2566