การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มิ.ย. 2565

ประชุมการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 มิ.ย. 2565

ประชุมคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

23 มิ.ย. 2565

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการทำงานใต้น้ำเชิงพาณิชย์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท โอเชี่ยน เวิร์คส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

23 มิ.ย. 2565

ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 มิ.ย. 2565

ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการปลอมแปลงหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

16 มิ.ย. 2565

ประชุมประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

14 มิ.ย. 2565

ออกตรวจตราให้คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26 /4 (2)

6 มิ.ย. 2565

ออกตรวจตราให้คำแนะนำการประเมินความรู้ความสามารถแก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26 /4 (2)

6 มิ.ย. 2565