การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 730
2 แนวปฎิบัติการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 286
3 แบบคำขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 488
4 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พ.ศ. 2560 519
5 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พ.ศ. 2560 279
6 แบบประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2 615
7 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 345
8 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 737/2563 เรื่องมอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.2545 190
9 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ที่เป็นองค์กรอาชีพ 196
10 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 369/2563 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.2545 169
11 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ พ.ศ. 2559 237
12 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2559 187