การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ 41
2 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ( WI-OLOC) 746
3 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (P-OLOC) 385
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับรองความรู้ความสามารถ 613
5 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 1,682
6 แนวปฎิบัติการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 604
7 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พ.ศ. 2560 781
8 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พ.ศ. 2560 411
9 แบบประเมินให้คะแนนส่วนที่ 2 887
10 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 528
11 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 737/2563 เรื่องมอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.2545 354
12 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ที่เป็นองค์กรอาชีพ 334