การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพร 42 หนองคายลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

14 ก.ย. 2566 4

สพร.42 หนองคาย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการแรงงานลาวและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานลาวภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/ลาว/เมียนมา)

14 ก.ย. 2566 4

สพร 42 หนองคาย หารือการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา

3 ก.ย. 2566 8

สพร 42 หนองคาย ตรวจรับพัสดุ โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

1 ก.ย. 2566 9

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

20 มี.ค. 2566 81

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

9 มี.ค. 2566 97

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)

8 มิ.ย. 2565 379

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

8 มิ.ย. 2565 330

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

6 พ.ค. 2565 240

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

1 เม.ย. 2565 279

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65

14 มี.ค. 2565 273

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65

15 ก.พ. 2565 282

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64

20 ม.ค. 2565 296

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 64

20 ม.ค. 2565 294

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อธิบดี เปิดฝึก LCM.

บริการประชาชนและสถานประกอบการ