การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

            สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เดิมชื่อว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่           ณ เลขที่ 355 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง – ท่าบ่อ  ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย          เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปีงบประมาณ 2538 สร้างแล้วเสร็จ     ในเดือนพฤศจิกายน 2540 ในพื้นที่ 30 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากกรมประชาสงเคราะห์ ราคาประเมิน       ของที่ดินในขณะนั้นไร่ละ 3 ล้านบาท งบประมาณในการก่อสร้าง 22 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคาร ดังนี้

1.

อาคารตึกอำนวยการ

จำนวน

1

หลัง

2.

อาคารปฏิบัติงานช่าง

จำนวน

6

หลัง

3.

อาคารพัสดุกลาง

จำนวน

1

หลัง

4.

อาคารโรงอาหาร

จำนวน

1

หลัง

5.

อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น

จำนวน

1

หลัง

6.

บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่

จำนวน

28

หลัง

7.

หอพักผู้รับการฝึก ชาย 2 ชั้น

จำนวน

1

หลัง

8.

หอพักผู้รับการฝึกหญิง 2 ชั้น

จำนวน

1

หลัง

ติดตั้งเครื่องจักรระยะแรกประมาณ 1.5 ล้านบาท และ ปีงบประมาณ 2544 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานช่างเพิ่มขึ้นอีก 2 หลังๆละ 400 ตารางเมตร 

           สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย  ได้เริ่มดำเนินการเปิดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน และเป็น 1 ใน 10 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินกู้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)

          ต่อมาได้มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2566 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำให้ “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานหนองคาย” ถูกยกสถานะเป็น “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย”