การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เริ่มก่อสร้างขึ้นในปีงบประมาณ 2538 สร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2540 ในพื้นที่ 30 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจาก กรมประชาสงเคราะห์ ราคาประเมินของที่ดินในขณะนั้นไร่ละ 3 ล้านบาท งบประมาณก่อสร้าง 22 ล้านบาท ประกอบด้วย
           
            1. อาคารตึกอำนวยการ                                 1 หลัง
            2. อาคารปฏิบัติงานช่าง                                 3 หลัง
            3. อาคารพัสดุกลาง                                       1 หลัง
            4. อาคารโรงอาหาร                                       1 หลัง
            5. อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น                                1 หลัง
            6. บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่              28 หลัง
            7. หอพักผู้รับการฝึกชาย 2 ชั้น                      1 หลัง
            8. หอพักผู้รับการฝึกหญิง 2 ชั้น                     1 หลัง
ติดตั้งเครื่องจักรระยะแรกประมาณ 1.5 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2544 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานช่างเพิ่มอีก 2 หลัง
           
            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ได้เริ่มเปิดดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่    1 พฤษภาคม 2540 และปัจจุบัน ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) ทำหน้าที่ฝึกอาชีพในสาขาช่างต่างๆ และในสาขาที่มิใช่ช่างให้แก่เยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และผู้ว่างงานที่ต้องการมีอาชีพ หรือต้องการพัฒนาฝีมือและทักษะในสาขาอาชีพเพื่อโอกาสในการมีงานทำที่มั่นคงและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น