การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ลงนามประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 275
2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 212
3 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 356
4 แนวทางการขอยืมพัสดุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย.pdf 367
5 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 272
6 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 299
7 การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 275
8 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 266